Salgs- og Leveringsbetingelser for Nordical A/S

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftligt aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse med mindre Nordical A/S skriftligt har accepteret disse.

Levering

Levering i Danmark sker fragtfrit ved køb over kr. 2.500,00 ekskl. moms. Dette gælder dog ikke vejsalt, som altid pålægges fragt. Ved køb under kr. 1.000,00 ekskl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr  på kr. 75,00 ekskl. moms. Nedenstående fragtpriser er gældende for levering Sjælland, Jylland og Fyn, excl. Bornholm og ikke brofaste øer. Indhent venligst tilbud for levering til disse steder.

Fragtrater pr. 1.9.2021 ekskl. moms:

Fragt - postpakker (0-10 kg - ikke farligt eller flydende gods)

99,00

Fragt - postpakker (10-20 kg - ikke farligt eller flydende gods)

131,00

Fragt på ordrer under 2500 kr. - 1/4 palle

250,00

Fragt på ordrer under 2500 kr. - 1/2 palle

350,00

Fragt på ordrer under 2500 kr. - 1/1 palle

550,00

Fragt (Salt, de-ice, viaform granular) pr. palle, v. 1-4 paller

550,00

Fragt (Salt, de-ice, viaform granular) pr. palle, v. 5-10 paller

450,00

Fragt (Salt, de-ice, viaform granular) pr. palle, v. 11 paller og derover

400,00

Fragt palletanke pr. stk.

650,00


Ved opbæring og tidskrævende levering beregnes ekstra fragt ud fra fragtmandens priser.

Ved skaffevarer samt ved specialordrer, såsom maskiner  m.v. aftales salgs- og leveringsbetingelser individuelt herunder fragt-, håndterings- og forsendelsesomkostninger.

Der tages forbehold for udsolgte eller udgåede varer, herunder restordrer og svigtende leverancer fra vore leverandører / distributører. Strejke, lockout, regeringsrestriktioner såsom told, valutaforanstaltninger eller andre hændelser uden for vor kontrol, berettiger os til fritagelse for levering.

For lagerførte varer forbeholder vi os ret til at foretage mindre justeringer i overensstemmelse med vores pakkestørrelser.

Ved levering af varer på ¼ palle, ½ palle samt EUR-palle(r) skal varemodtageren have returpalle(r) klar til fragtmanden. Returnerer varemodtageren ikke det samme antal paller som leveret, faktureres pallerne med 100,00 kr. pr. palle ekskl. moms.

Alle ordrer tillægges et miljøgebyr. Miljøgebyr er pr. 1.1.2015 kr. 39,00 ekskl. moms – ved EAN-fakturaer dog kr. 44,00 kr. Ved betaling med dankort pålægges ikke miljøgebyr eller ekspeditionsgebyr.

GLS
Pakker leveres med GLS. Er du ikke tilstede til at modtage pakken, tager GLS pakken med tilbage – og du skal herefter selv hente den. Efter ca. 5-7 dage sender GLS pakken tilbage vores lager, og så vil vores kundeservice kontakte dig.

Dansk Distribution A/S
Ved større forsendelser såsom kvarte, halve og hele paller skal du være opmærksom på, at hvis du ikke er tilstede til at modtage varerne, kan der påregnes ekstra fragt for genudkørsel. De kan ikke afhentes på en fragtcentral eller hos en vognmand.

Priser

Alle priser er ekskl. moms. Ordrer optages til de på leveringstidspunktet gældende priser.

Vi tager forbehold for eventuelle prisjusteringer samt ændringer i produktspecifikationer, afgiftsændringer, tryk- og billedfejl med videre.

Betaling

Generelle betalingsbetingelser:  14 dage netto. Vi forbeholder os ret til at fastsætte betalingsbetingelserne ud fra en konkret kreditvurdering.

Leverede varer forbliver Nordical A/S ejendom indtil fuld betaling er modtaget.

I tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os ret til at opkræve morarenter i henhold til gældende lovgivning. Forfaldne fordringer kan forhindre planlagte forsendelser.

Det er også muligt at betale med dankort som virksomhed.

Handelsdokumenter fra Nordical A/S

Faktura, kreditnota, kontoudtog, eventuel betalingspåmindelse og eventuel rentenota sendes som udgangspunkt elektronisk som via EAN-nummer eller PDF via mail. Alle dokumenter er på dansk.

Reklamation

 Eventuelle fejl og mangler i en leverance bedes straks meddelt til Nordical A/S.

Transportskader meldes omgående ved modtagelse til transportøren (skal noteres på fragtbrevet) og til Nordical A/S.

Returnering af varer

Returnering af standard sortimentsvarer kan kun finde sted efter aftale indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og uåbnet stand til Nordical’s adresse og med opgivelse af fakturanummer, samt hvem hos Nordical A/S, der er aftalt returnering med.

Returvarer fratrækkes 15% af salgsprisen til dækning af fragt og lagerhåndtering, samt pålægges kr. 75,00 i administrationsgebyr.

 Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) tages ikke retur.

Produktansvar

Bortset fra tilfælde, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produkt-ansvar, gælder følgende bestemmelser om Nordical’s ansvar for skade forvoldt af den leverede vare eller serviceydelse.

Nordical A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens den leverede varer er i købers besiddelse. Nordical A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, hvori disse indgår.

Nordical A/S er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvens tab, herunder driftstab, tidstab og tabs arbejdsfortjeneste.

I den udstrækning, Nordical A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Nordical A/S skadesløs i sammen omfang, som Nordical’s ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter.

De ovenfor anførte begrænsninger i Nordical’s ansvar gælder ikke, hvis Nordical A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold  til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Nordical A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af den af Nordical A/S leverede vare eller serviceydelse.

Force Majeure

Skulle muligheden for at opfylde eller modtage leverance væsentligt besværliggøres hos én af parterne, som følge af arbejdskonflikt, andre omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom krig, myndighedernes foranstaltninger, omfattende driftsforstyrrelser, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandør, råvare- eller energimangel, er den pågældende part berettiget til at udskyde leverancen i så lang tid, som det fordres for at afbøde virkningerne af en sådan situation.

Skulle den tid overstige 6 måneder, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverance, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum. Dette gælder også hvis en omstændighed, som omtalt ovenfor, indtræffer efter det aftalte leveringstidspunkt.

Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsættelig skriftligt give den anden part meddelelse herom.

Ansvarsfraskrivelse

Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke Nordical A/S fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.

Lovvalg og værneting

Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret.

Bortset fra, hvad der følger af punktet om Produktansvar ovenfor, skal enhver tvist afgøres ved Sø- og Handelsretten i København med appel til Højesteret; dog kan Nordical A/S vælge at udtage stævning eller foretage retsskridt ved købers hjemting eller på ethvert sted der efter gældende ret er lovligt værneting.

 

Velkommen Nordical A/S

Log ind

Opret ny bruger